SPORDIKONTSEPTSIOON

  • Klubi filosoofia ja arengustrateegia on kooskõlastatud ja kinnitatud presidendi, klubi juhatuse ja treenerite poolt. See puudutab nii noorteakadeemiat, täiskasvanute võistkondi ning FCI Tallinna esindusmeeskonda. Esindusmeeskonna mängustiili alusprintsiibiks on ründav ja loominguline jalgpall, kus erilist tähelepanu osutatakse mängijate individuaalsetele omadustele ja võimetele. Mängijad, kes püüdlevad ning on võimelised väljendama neid oskusi meeskonna tegevustes. See peaks kaasa aitama nii realiseerimistele, mängijate arengule ning samuti aitama nii meeskonnal kui ka klubil saavutada ühiseid eesmärke.
  • Mängijate (klubi kasvandike) ettevalmistamine põhineb üldisel õppeprogrammil ja õppemetoodikal, mis on väljatöötatud ja kasutusel klubi noorteakadeemia poolt. Õppeprogramm võtab arvesse kõik kaasaaegse jalgpalli nõudmised ja jalgpalli edasist arengut tulevikus. Erilist tähelepanu pööratakse noorte jalgpallurite omadustele ja võimetele ning nende arendamisele, eesmärgiga ette valmistada neid kui isiksusi, kellel on väljapaistvad mängulised ja vaimsed omadused. Mängijate skautimist viiakse läbi plaanilises korras nii meie enda klubis kui ka teistes klubides, selgitades välja noori talendikaid mängijaid. Mängijate valikul pöörame lisaks jalgpallioskustele erilist tähelepanu ka isiksusele endale. Võttes arvesse nii inimlikud kui ka psühholoogilised omadused, motivatsiooni ja eesmärke nii professionaalses jalgpallis kui ka elus üleüldiselt.
  • Noorte talentide ettevalmistamisel kontrollivad treenerid mitmeid kordi aastas nende tulemusi, põhinedes nii füüsilise ettevalmistuse testide tulemustel kui ka tehnika elementidel, mis annab võimaluse objektiivselt hinnata lapse arengut ja samuti ka treeneri tööd.
  • Noorteakadeemia kasvandike ettevalmistamisel pööratakse erilist tähelepanu motivatsiooni meetoditele, iseseisvuse arengule, meelestatusele ning sellele, kuidas tunnistab mängija väljakul tehtud otsuseid enda isiklikeks otsusteks, mis ei ole eraldiseisvad võistkonnakaaslaste panusest. Antud juhul ei ole treeneri roll juhendada, vaid olla mentoriks, kes suudab vastu tulla laste vaimsetele vajadustele seejuures neid ühes või teises mängusituatsioonis sundimata. Mängijale antakse vabadus mõelda. Tal võib ja peab olema oma kordumatu tehnika, temperament, iseloom ja oma nägemus mängust ning selle elementidest.
  • Mängija kasvatamine esindusmeeskonnaks ei ole vaid ühe treeneri vaid kogu klubi kui terviku võit!
TOP