JK INFONET REEGLISTIK

 1. Üldsätted.

1.1. Käesolevad reeglid reguleerivad JK Infoneti õiguseid ja kohustusi lapse ja Lapsevanema (seadusliku esindaja) suhtes õppeperioodi kestel JK Infonetis. Samuti korraldavad lapse ja tema saatjate (seaduslikke esindajaid) viibimist õppetreeningutel.

1.2. JK Infonetti võetakse vastu lapsi vanuses 4-17 (kaasa arvatud), kel ei ole meditsiinilisi vastunäidustusi.

1.3. Esmane vastuvõtt JK Infonetti toimib järgmiste dokumentide alusel:

 •           Avaldus-leping, mis reguleerib suhteid Lapsevanema (seaduslik esindaja) ja JK Infoneti vahel;

 • Tervisetõend, mis kinnitab, et lapsel ei ole meditsiinilisi vastunäidutusi jalgpalliga tegelemiseks, mida Lapsevanem on kohustatud esitama kuu aja jooksul peale lepingu allkirjastamist. Lapsevanem (seaduslik esindaja) on kohustatud esitama tervisetõendit iga aasta. Tõsistest muutustest lapse seisundis peab Lapsevanem (seaduslik esindaja) teavitama treenerit.

1.4.  Tuues lapse JK Infoneti treeningule, nõustub Lapsevanem (seaduslik esindaja) käesoleva reeglistikuga.

1.5 Lapsevanem annab oma nõusoleku kasutamaks enda ja oma lapse andmeid JK Infonetil ja tema lepingulistel partneritel (edaspidi Partner) järgmistel juhtudel:

 • JK Infoneti liikmete kohta käiva informatsiooni kogumine, süstematiseerimine ja säilitamine;
 • JK Infoneti töö kohta käiva informatsiooni jagamine postituste näol erinevates trükiväljaannetes, erinevates massimeedia kanalites ning samuti ka JK Infoneti ja tema partnerite internetilehekülgedel, mis on pühendatud õppele, puhkusele, tervenemisele ning laste ja noorte puhkehetkedele (jagamata seejuures väljatoodud massimeedias passiandmeid, aadresseid ja telefoninumbreid);
 • JK infoneti töö, teenuste ja tegevuste kohta informatsiooni saamiseks SMS-i ja e-maili teel lepingus väljatoodud telefoninumbrile ja e-mailile;
 • JK Infonetile ja tema partneritele kasutamiseks individuaalseid ja grupifotosid, videoid ja teisi pilte, mis on fikseeritud andmekandjal ja mis on loodud õppetreeningu käigus, eesmärgiga kasutada neid spetsiaalsetes ajakirjades, voldikutes, plakatitel, muudel trükimaterjalidel, massimeedias, näitustel ning JK Infoneti ja tema partnerite internetilehekülgedel JK Infoneti populariseerimiseks.

           1.6 Lapsevanemal on õigus igal hetkel loobuda oma nõusolekust, mis puudutab lapsevanema ja lapse isiklike andmete kasutamist JK
            Infoneti ja/või tema Partnerite poolt, mis on välja toodud punktis 1.5, saates JK Infonetile sellest kirjaliku teavituse.

          1.7 Lapsevanemal on kohustatud mitte segama JK Infonetti oma õiguste realiseerimist kõikide fotode ja videomaterjalide puhul, mis on 
          loodud JK infoneti töö käigus. Ainuõigus kõikidele foto- ja videomaterjalidele kuulub JK Infonetile. Foto- ja videomaterjale ei tohi kasutada
          kolmandate isikute poolt ilma viiteta lähteallikale.

 1. Reeglid lapse ettevalmistamiseks treeninguks.

2.1. Iga Lapsevanem peab oma lapse treeninguteks ette valmistama: tutvustama lapsele JK Infoneti reegleid viibimaks õppetreeningutel, kontrollima tema riideid, esemeid ja varustust, mis peavad olema puhtad ja tähistatud.

2.2. Lapsevanem peab informeerima oma last, et väärtuslikud esemed (telefonid, fotoaparaadid, kellad, kuldehted jne) peab andma treeningu ajaks treeneri kätte hoiule. Väärtuslike esemete eest, mida ei anta hoiule, treener ja JK Infonet ei vastuta.

 1. Treeningutele saabumise reeglid.

3.1.   Tulekahju avastamise korral peab laps viivitamatult hoonest või territooriumilt lahkuma ning teavitama mis tahes täiskasvanut.

3.2.   Laps  (teismeline) on kohustatud viibima treeningul koos meeskonnaga. Omavoliline lahkumine treeningult ei ole lubatud. Treeningutelt eemaldumise vajaduse korral (tualeti külastamine, helistamine jne) peab laps teavitama sellest treenerit. Objektiivsete põhjuste korral (haigus, arsti keeld) võib laps jätta osalemata mistahes ülesannetes või tegevustes.

3.3.   Enesetunde halvenemise korral on laps KOHUSTATUD viivitamatult teavitama treenerit. Viimane teavitab lapsevanemat, et lapse tervis on halvenenud, kohe, kui on välja kutsutud kiirabi või pöördutud polikliinikusse.

3.4.   Iga laps on kohustatud suhtuma heaperemehelikult teiste laste ja JK Infoneti varasse. Inventari kaotamisel hooletuse või pahatahtlikkuse hüvitab kulu mängija või mängijad.

3.5.  Iga laps peab järgima avalike kohtade käitumisreegleid (vandumine, isiksuse moraalne ja füüsiline solvamine, rassismi avaldamine ja vihakõne ei ole lubatud).

3.6.   Laps on kohustatud treeningutel viibima ainult JK Infoneti varustuses. Mistahes värvide, logode ja sponsorite reklaami muutmine varustusel ei ole lubatud.

3.7.   Laps peab järgima ja Lapsevanem (seaduslik esindaja) soodustama:

 • päevakorra (tegevuskava), treeningute üldise ja individuaalse režiimi, toitumise, puhkamise ja võistlustel osalemise ranget järgimist;

 • kasvandiku enda tervise eest ning isikliku hügieeni eest hoolitsemist ning arsti määratud raviprotseduuride ja ennetavate meetmete ranget täitmist; 

 • keeldumist ravimitest, raviainetest ja meetoditest, mis stimuleerivad jõudlust, kui on konsulteerimata JK Infoneti meditsiinitöötajaga;

 • kasvandiku moraalsete ja eetiliste käitumisnormide järgimist nii õppetreeningute protsessi kui ka treeninguvälisel ajal;  

 • heaperemehelikku käitumist spordirajatistesse, inventari, seadmetesse ja mänguvormi;  
   
 • õigeaegset ja regulaarset treeningute ja mängude külastamist;

3.8    Laps või lapsevanem peavad järgima järgnevaid JK Infoneti liikmetele mõeldud reegleid:

 • teavitama eelnevalt treenerit juhul, kui mängija ei saa tulla treeningule või hilineb;
 • ehete kandmine treeningutel ja mängudel ei ole lubatud; Kõrvarõngad ja needid peavad olema kaetud meditsiinilise plaastriga;
 • JK Infoneti liikmed peavad väärikalt esindama nii JK Infonetti kui ka tema sponsoreid;
 • juhul kui mängija õppeedukus on mitterahuldav, peab ilmtingimata võtma kasutusele meetmed koos lapsevanematega, kes võivad varieerida hoiatusest kuni ajutise eemaldamiseni treeningutelt või võistlustelt;
 • treeneri loata ei tohi mängijad võtta osa jalgpalliüritustest, mis ei ole korraldatud JK Infoneti poolt;
 • treeningud viiakse läbi iga olu ja ilmaga, kui treener pole ise öelnud vastupidist;
 • mängija ei tohi treenida või mängida trauma või palavikuga;
 • pesapallimütsiga treeningul viibimine ei ole lubatud;
 • mängija peab oskama ise riidesse panna ja paelu siduda ning lapsevanemad peavad seda soodustama;
 • pärast treeningut peavad kõik mängijad aitama kokku panna kogu inventari.

3.9.  Last saatev isik, kes jälgib treeningu protsessi, on kohustatud järgima järgnevaid reegleid:

 • laste saatjad võivad treeningute ja mängude ajal viibida AINULT tribüünil. Treeningute läbi viimise ajal saalis ei ole saatjate kohalolek lubatud;
 • laste saatjad ei tohi tulla väljakule;
 • laste saatjad peavad taktitunde ja austusega suhtuma treeneritesse, JK Infoneti juhatusse ja treeningusse, reageerima märkustele ning vaieldamatult järgima antud reegleid;
 • suitsetamine ja alkoholi tarbimine on staadionil KEELATUD;
 • vandumine, valjult rääkimine ja mängijate või treeneri tähelepanu kõrvale juhtimine on keelatud;
 • saatjal ei ole õigus sekkuda treeningprotsessi;
 • saatja ei tohi kuidagi survestada enda või võõrast last;
 • igasugune omavaheline suhtlus oma lapsega treeningute ajal peab olema kooskõlastatud treeneriga;
 • joobnud olekus või narkojoobes viibimine territooriumil, kus viiakse läbi treeningud, ei ole lubatud;
 • suitsetamine, alkohoolsete jookide ja narkootikumide tarbimine, levitamine ja propageerimine ning samuti ka kõlvatu ja ebakultuurne käitumine, vandumine, halb suhtumine pedagoogi suhtes ning teistele inimestele mistahes kehaliste vigastuste tekitamine ei ole lubatud. 

 • tegude toimepanemine, mis kannavad ohtu elule või laste ja teiste inimeste tervisele ei ole lubatud.

 1. Nii lapsel kui ka lapse saatjal on treeningutel keelatud omada käepärast:

 •           Mistahes laadi relvi, kaasa arvatud gaasi- ja külmrelvi; tule- ja plahvatusohtlikke aineid, nuge ja teravaid esemeid, välja arvatud
            esemed õmblemiseks ja isiklikuks hügieeniks.

 • Esemeid enesekaitseks (elektrišokkerid, gaasiseadmed, kumminuiad jne.);
 • Pürotehnikat (ilutulestik, rakett jne), traumaohtlikud seadmed (rulad, rulluisud, tõukerattad jne) ning mänguasjad, mis tulistavad plastmasskuule.
 • Kiiresti riknevaid toiduaineid, sigarette, välgumihkleid, tikke ja mistahes laadi alkoholi.
 • Tugevaid ravimeid. Selliste ravimite tarbimise vajadusel peavad lapsevanemad need üle andma treenerile ning teavitama nende võtmise tingimustest ja graafikust.
 • Trükitud või audio- ja videomaterjali, mis sisaldab amoraalse käitumise propagandat, vägivaldsust ja pornograafiat.
 • JK Infoneti treener jätab endale õiguse konfiskeerida ohtlikud esemed ja hoida neid enda käes treeningu lõpuni. Katset eelmainitud asju tagasi saada/osta ning nende esemete avastamise korral lapse käest treeningu ajal peetakse seadusevastaseks tegevuseks.
 1. Reeglid lapse üleandmise kohta seaduslikule esindajale peale treeningu lõppu

5.1. Lapsed lõpetavad treeningud üheaegselt, varasemalt kokkulepitud ajal ning antakse üle Lapsevanemale (seaduslikule esindajale) või lahkuvad lapsed iseseisvalt. Treeningu lõppedes lasub vastutus lapse elu ja tervise üle Lapsevanemale (seaduslikule esindajale). Hilinemisel teavitab lapsevanem treenerit ning põhjendab hilinemise põhjust. Tunni (1 tund) aja jooksul ootab treener lapsevanemaid ning võtab ette kõik meetmed, et last üle anda lähisugulastele (telefonikõned ning vajadusel sõit antud aadressile). Juhul kui ooteajaks pole võimalust, on treeneril õigus laps üle anda teisele töökaaslasele. Pikemal äraolekul (1 tund ja enam) on treeneril õigus anda laps üle lähimasse politseijaoskonda.

5.2. Lapsevanemal on õigus esitada JK Infoneti kontorisse  pretensioone ja ettepanekuid, mis vaadatakse läbi kolme päeva jooksul ning antakse vastus.

 

 1. Reeglid lapse väljaarvamiseks JK Infonetist.

6.1.   JK Infoneti juhatusel on õigus lapse väljaarvamiseks järgmistel põhjustel:

 • Turvameetmete ränk rikkumine, režiimi rikkumine, omavoliline lahkumine treeningult;
 • Vargus, väljapressimine, ähvardamine, moraalse või füüsilise kahju tekitamine teistele lastele lapse poolt;
 • Tahtlik suure varalise kahju tekitamine JK Infonetile;
 • Alkoholi või narkootikumide tarbimine, suitsetamine;
 • Meditsiiniliste vastunäidustuste või krooniliste haiguste avastamine lapsel, mida ei ole märgitud avaldusel või tervisetõendil, mis võivad treeningute ajal lapsele negatiivselt mõjuda;
 • Suitsetamise, alkohoolsete jookide tarbimise või narkootikumide levitamine ja propageerimine, samuti kõlvatu ja ebakultuurne käitumine, vandumine, jäme käitumine pedagoogidega, teistele kehaliste vigastuste tekitamine;
 • Tegude toimepanemine, mis kannavad ohtu elule või laste ja teiste inimeste tervisele;
 • Antud reeglite korduv rikkumine.

6.2.   Lapse väljaarvamisel JK Infonetist kasutamata jäänud treeningkordi ei hüvitata.    

6.3.   Kooskõlas seadusega kannavad JK Infonetile varalise kahju tekitamisel vastutust lapsevanemad.

TOP